Politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers werken in het openbaar bestuur en vormen een bijzondere categorie functionarissen. Hun aan- en aftreden is vaak afhankelijk is van politieke factoren en soms bekleden zij hun ambt als nevenfunctie. Bijzonder is dat geen gezagsverhouding bestaat met de organisatie. Politieke ambtsdragers functioneren binnen het openbaar bestuur en met publieke middelen. Integriteit is daarom een belangrijk thema voor politieke ambtsdragers. Bovendien hebben zij een bijzondere rechtspositie, die afwijkt van die van ambtenaren.

Benoemd of gekozen

Politieke ambtsdragers zijn bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen. Bestuurders zijn benoemde politieke ambtsdragers: ministers en staatssecretarissen, burgemeesters, wethouders, commissarissen van de koningin, gedeputeerden, voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap, ook wel genoemd het dagelijks bestuur (DB). Gekozen volksvertegenwoordigers zijn: raadsleden, statenleden en leden van het algemene bestuur van een waterschap en leden van de Eerste- en Tweede Kamer, ook wel genoemd het algemeen bestuur (AB).

Integriteit

Van politieke ambtsdragers wordt verwacht dat zij integer handelen. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen integriteit maar ook voor de integriteit van hun organisatie. Politieke ambtsdragers vervullen een voorbeeldfunctie voor burgers en ambtenaren. In de gemeente zijn college en raad verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het agenderen van het onderwerp integriteit. De publieke belangstelling voor integriteit van politieke ambtsdragers is groot. Elke politieke ambtsdrager kan zich op elk moment moeten verantwoorden over zijn integriteit.

Bijzondere rechtspositieregelingen

Voor ieder politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen die de bezoldiging of vergoeding voor werkzaamheden, onkostenvergoedingen, uitkering na aftreden e.d. regelen. Bovendien wordt van politieke ambtsdragers verwacht dat ze transparant zijn over nevenfuncties (ambtsgebonden of op persoonlijke titel), declaraties en het gebruik van voorzieningen. De rechtspositie wordt bepaald in (hogere) wet- en regelgeving en toegelicht in diverse circulaires, brochures en handreikingen van het ministerie van binnenlandse zaken. Het pensioen is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

In 2013 en 2014 zijn de rechtspositieregelingen voor politieke ambtsdragers geharmoniseerd en gemoderniseerd. Daarbij zijn steeds meer voorzieningen van politieke ambtsdragers dwingend  geregeld in rechtspositiebesluiten, ministeriële regelingen en de Gemeentewet en is er minder ruimte om lokaal, bijvoorbeeld in een lokale gemeentelijke verordening, voorzieningen toe te kennen.

Zo is bijvoorbeeld de hoogte van de onkostenvergoeding een vast en geharmoniseerd bedrag geworden en zijn voorzieningen bij ziekte of dienstongeval verduidelijkt. Ook zijn bij die operatie de vergoedingen voor de contributie van beroepsverenigingen en voor veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd. Door in de rechtspositiebesluiten zoveel mogelijk vast te stellen wat de voorwaarden zijn voor toekenning van de vergoedingen, tegemoetkomingen of rechtspositionele voorzieningen, wordt voorkomen dat de toekenning of de voorzieningen onderwerp worden van discussie.

Advies over de rechtspositie van politieke ambtsdragers of bij integriteitsvraagstukken?

Bestaat onduidelijkheid over de status van een ambtenaar die tot wethouder is benoemd? Vraagt u zich af of een in opspraak geraakt gemeenteraadslid wel een uitkering uit de gemeentekas moet worden toegekend? Heeft u juridische hulp nodig bij een geschil over de bijverdienregeling voor afgetreden politici? Heeft u vragen over de onkostenvergoeding van gedeputeerden? Deze en andere vragen over de rechtspositie van politieke ambtsdragers beantwoorden onze adviseurs graag voor u. Vijverberg Advocaten & Adviseurs weet de weg in de wirwar van deze wet- en regelgeving en heeft advieservaring in een politieke omgeving. Bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Regeling voorziet in ander werk voor gemeentesecretaris

Regeling voorziet in ander werk voor gemeentesecretaris

Een gemeentesecretaris komt op een punt waarop hij niet langer in functie kan blijven. Een partner van Vijverberg staat de burgemeester/het college bij in de verkenning naar mogelijkheden tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Die oplossing…
Loopbaanprincipe gewezen wethouder

Loopbaanprincipe gewezen wethouder

Bij een gemeente gaat de vraag spelen wat precies de gevolgen voor uitkering APPA en inkomen zijn als een voormalig wethouder opnieuw wethouder wordt. Daarbij komen allemaal andere rechtspositionele vragen aan de orde en worden…
Bepalen APPA-aanspraken burgemeester en wethouders

Bepalen APPA-aanspraken burgemeester en wethouders

Wanneer een voltallig college dreigt te vallen krijgt Vijverberg diverse vragen voorgelegd die samenhangen met het aftreden van de burgemeester en wethouders. Vijverberg adviseert over de toepassing van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) en…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media