Tenderprocedures en tendersubsidies

Kenmerkend voor een tenderprocedure is dat het gaat om een rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van een (onderlinge) vergelijking op één en hetzelfde moment onder dezelfde omstandigheden. De aanvragen die aan de drempelvereisten voldoen en in principe dus in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria.

Rangschikking tenderprocedure

De beoordeling van de aanvragen leidt tot een rangschikking waarbij de kwalitatief beste aanvragen het hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond of het maximum aantal subsidies, is bereikt. Het volgen van een tenderprocedure ligt voor de hand wanneer de kwaliteit van een aanvraag van invloed is op het realiseren van het doel van een subsidieregeling. Voorbeelden van beleidsterreinen waar kwaliteit een belangrijke rol speelt zijn kunst, energietransitie en innovatieprogramma’s.

Eisen bij verlenen tendersubsidies

Aan een tenderprocedure worden extra eisen gesteld om een gelijke behandeling van aanvragers te borgen. Zo is het in een tenderprocedure niet mogelijk om inhoudelijk met de aanvrager over zijn aanvraag te communiceren. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen. Ook mag een bestuursorgaan geen rekening houden met inhoudelijke informatie die na het verstrijken van de indieningsdatum is verstrekt.

Om te kunnen beoordelen of de tenderprocedure eerlijk is verlopen, moet een bestuursorgaan inzicht kunnen geven in het verloop van het beoordelingsproces, waaronder de werkwijze van een eventuele adviescommissie. Met andere woorden, er moet sprake zijn van een transparante procedure. Het is daarom verstandig de beoordelingsprocedure van te voren goed uit te werken en vast te leggen in een subsidieregeling. Achteraf moet het bestuursorgaan goed kunnen motiveren waarom de een wel een subsidie ontvangt en de ander niet. Dat vereist dat de adviescommissie of andere adviseurs hun beoordeling goed documenteren en dat een aanvrager inzicht kan worden gegeven in de overwegingen die hebben geleid tot de afwijzing van zijn aanvraag en de toekenning van andere aanvragen.

Bezwaar aanvrager tendersubsidie tegen rangschikking

Aanvragers van wie de aanvraag is afgewezen en die de rangschikking willen aanvechten om zodoende alsnog in aanmerking te komen voor een subsidie, hoeven geen bezwaar te maken tegen de subsidieverleningsbesluiten in dezelfde tender. Zolang hun bezwaren gericht zijn tegen de rangschikking kunnen zij volstaan met het maken van bezwaar tegen de afwijzing van de eigen aanvraag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat er vanuit dat de motivering van die afwijzing niet alleen inzicht geeft in de reden van afwijzing, maar ook in de redenen van toekenning van andere aanvragen. Stukken omtrent de beoordeling van toegekende aanvragen, worden beschouwd als op de zaak betrekking hebbende stukken die in de bezwaarfase ter inzage moeten worden gelegd.

Gevolgen verkeerde beoordeling bij tendersubsidies

Een onjuiste beoordeling kan achteraf grote gevolgen hebben. Zo heeft een rechter bijvoorbeeld een aanvraag van € 250.000,- alsnog toegekend. Het bestuursorgaan constateerde in de bezwaarfase dat de beoordeling van de aanvraag onjuist was en besloot de aanvraag door te schuiven naar een volgende subsidieronde. Dat vond de rechter in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Het bestuursorgaan had opnieuw inhoudelijk moeten beslissen op de aanvraag aan de hand van de subsidieronde waarvoor de aanvraag was ingediend.

Ondersteuning door Vijverberg

  • Onze specialisten subsidierecht adviseren overheden over het inrichten van een tendersysteem en het opstellen van tenderregelingen;
  • Wij vertegenwoordigen bestuursorganen en subsidieaanvragers in bezwaar- en beroepsprocedures.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Ondersteuning culturele sector Enschede

Ondersteuning culturele sector Enschede

Zoals meer gemeenten ontvangt ook Enschede vanuit het rijk extra middelen ter ondersteuning van de culturele sector. Onder stoom en komend water werkt de projectgroep met betrokken medewerkers van Enschede samen met een expert subsidierecht…
Afwijzen aanvraag tendersubsidie

Ondersteuning bij uitblijven beslissing en afwijzen aanvraag tendersubsidie

De beslissing op de subsidieaanvraag van een innovatieve onderneming voor het ontwikkelen van een interessante app, blijft uit. De beslistermijn is overschreden. De ondernemer vraagt Vijverberg om advies. Onze specialist subsidierecht adviseert en een ingebrekestelling…
Coaching on the job gemeente Baarn: tender- en meerjarige subsidies

Coaching on the job gemeente Baarn: tender- en meerjarige subsidies

Voor een specifieke groep deelnemers van de gemeente Baarn verzorgt een specialist subsidierecht van Vijverberg een workshop over tender- en meerjarige subsidies. Naast de overdracht van kennis, verkennen de deelnemers met onze specialist de mogelijkheden…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media