Programma Aanpak Stikstof (PAS) en stikstofuitstoot

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek rond stikstof. Omdat veel Natura 2000-gebieden overbelast zijn met stikstof, is het moeilijk om de doelstellingen van de Europese Unie te halen. Voor nieuwe economische ontwikkelingen in de buurt van Natura 2000-gebieden is het daarom lastig Natuurbeschermingswetvergunningen (Nbw-vergunning) te verlenen. Het PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van woonwijken en wegen en industriële activiteiten of uitbreidingen van veehouderijen.

Geen basis voor toestemming voor activiteiten

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof niet als basis mag dienen voor toestemming voor activiteiten, omdat dit in strijd is met Europese natuurwetgeving. Het Europese Hof oordeelde in november 2018 immers dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen die in dat programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Met de maatregelen uit het PAS is volgens het Hof niet de zekerheid verkregen dat natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Daarom mag het niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt.

Beoordelen lopende projecten

Het gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat alle lopende projecten waarvoor geen Nbw-vergunning is verleend, individueel beoordeeld moeten worden op de gevolgen van stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Dit geldt voor alle niet-onherroepelijke bestemmingsplannen. Overheden doen er in dat kader goed aan een plan van aanpak te maken of een projectteam/expertiseclub op te zetten die de gevolgen en actiepunten voor de organisatie in kaart brengt.

AERIUS

Met behulp van het rekenprogramma AERIUS kan de initiatiefnemer van de economische activiteiten berekenen hoe groot de stikstofdepositie is en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd. Anders volstaat een melding. De Raad van State heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of de Aerius Calculator voldoet. Tot die tijd gaan wij ervan uit dat berekeningen van de stikstofdepositie nog wel met dit instrument mogen plaatsvinden.

Vragen over het Programma Aanpak Stikstof?

De advocaten en adviseurs van Vijverberg Advocaten zijn uitstekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het Programma Aanpak Stikstof. Heeft u specifieke vragen in lopende dossiers of heeft u een deskundige nodig om te beoordelen wat voor uw organisatie de risico’s en actiepunten zijn? Wij zijn bereid u te helpen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

Een omgevingsdienst wil voor medewerkers van de Afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving de cursus Actualiteiten Awb laten verzorgen. De cursus heeft als doelstelling de cursisten op de hoogte te brengen van de…
Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Een grote gemeente in de provincie Noord-Holland zoekt extra capaciteit om achterstanden in de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bij de afdeling Omgevingsrecht weg te werken. Vijverberg levert twee juristen die aansluiten bij dit team…
Procesvertegenwoordiging bij de bestuursrechter

Procesvertegenwoordiging bij de bestuursrechter

Wegens capaciteitsproblemen doet een Waddengemeente een beroep op Vijverberg om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in een aantal omgevingsrechtelijke dossiers bij de bestuursrechter. Het betreft onder andere zaken over een bestemmingsplan, over omgevingsvergunningen en een…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media