Afvalstoffenrecht

Alle bedrijven en burgers hebben te maken met afvalstoffen. De overheid en het bedrijfsleven zijn druk bezig om de zogenaamde “circulaire economie” tot stand te brengen. Afval moet zoveel mogelijk worden voorkomen en het afval dat ontstaat moet omgezet worden naar grondstoffen. Afvalstoffen die niet opnieuw gebruikt kunnen worden, moeten op een verantwoorde wijze verwijderd worden.

Begrip afvalstof

De afvalstoffenwetgeving is enkel van toepassing op afvalstoffen. Het is daarom van belang eerst vast te stellen óf er sprake is van een afvalstof. Voor beantwoording van de vraag wat onder een afvalstof moet worden verstaan, is de Kaderrichtlijn afvalstoffen van belang. De richtlijn is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Onder een afvalstof wordt verstaan: “alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen”.

Het begrip afvalstof moet worden uitgelegd met inachtneming van de door het Hof van Justitie over dit begrip gevormde jurisprudentie. De vraag of een stof een afvalstof is, moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Vooral het gedrag van de houder in relatie tot de betekenis van de woorden "zich ontdoen van" is relevant. In dit verband verdient volgens het Hof van Justitie bijzondere aandacht of de stof in kwestie voor de houder ervan geen nut heeft of meer heeft, zodat deze stof een last is waarvan hij zich wil ontdoen. Verder is van belang of de goederen kunnen worden gekwalificeerd als tweedehands goederen die zonder voorafgaande bewerking zeker en op een vergelijkbare wijze worden hergebruikt. In dat geval is er geen sprake van een afvalstof.

ORAC’s

De Rijksoverheid heeft in 2014 met het programma Van Afval naar Grondstof scherpe doelstellingen geformuleerd voor de gemeenten om te komen tot een forse reductie van het restafval. Steeds meer gemeenten voeren daarom het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ in. Het restafval wordt niet meer thuis opgehaald bij de inwoners, maar zij brengen die zelf naar een ondergrondse inzamelvoorziening in de wijk.

Naast alle beleidsmatige aspecten die komen kijken bij de invoering van een nieuw inzamelbeleid, dient de gemeente voor het bepalen van de locaties van deze ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) een zorgvuldige procedure te doorlopen. Hoe die procedure eruit moet zijn kan per gemeente verschillen. Vast staat dat er een definitief besluit over genomen moeten worden en dat inwoners altijd nog de mogelijkheid hebben tegen het besluit of plaatsingsplan op te komen.

Vragen over afvalstoffenrecht?

Heeft u vragen of in een concrete situatie sprake is van een afvalstof? Welke vergunningen zijn nodig en welke voorwaarden kunnen daaraan verbonden worden? Heeft u te maken met een (mogelijke) handhavingsprocedure? Aan welke voorwaarden moet een plaatsingsplan voor ORAC’s in juridisch opzicht voldoen? De specialisten van Vijverberg Advocaten kunnen uw vragen beantwoorden en u voorzien van juridische bijstand.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

Een omgevingsdienst wil voor medewerkers van de Afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving de cursus Actualiteiten Awb laten verzorgen. De cursus heeft als doelstelling de cursisten op de hoogte te brengen van de…
Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Een grote gemeente in de provincie Noord-Holland zoekt extra capaciteit om achterstanden in de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bij de afdeling Omgevingsrecht weg te werken. Vijverberg levert twee juristen die aansluiten bij dit team…
Juridische projectondersteuning bij plaatsen ORAC’s

Juridische projectondersteuning bij plaatsen ORAC’s

Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling besluit om restafval in de toekomst niet meer aan huis op te halen, maar op afstand. Daartoe moeten in het gebied ruim 700 ondergrondse afvalcontainers (de zogenaamde ORAC’s)…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media