Stappenplan bij feitenonderzoek

Als bij een vermoeden van integriteitsschending of plichtsverzuim door ons een feitenonderzoek wordt uitgevoerd, hanteren wij een duidelijk stappenplan.

1. Direct actie
Een partner van Vijverberg komt na het eerste signaal over een (mogelijke) integriteitsschending direct bij u langs om eerste assistentie te verlenen, een vertrouwelijk oriënterend onderzoek en zo nodig ordemaatregelen voor te bereiden en de verdere aanpak door te spreken. U ontvangt per omgaande een duidelijk actieplan met tijdpad en prijsopgave. Wij schakelen in het belang van uw organisatie zeer snel.

2. Oriënterend onderzoek
In een oriënterend onderzoek gaan wij met u na of de verdenking een grond van waarheid bevat. Soms blijkt een verdenking gebaseerd op een verhaal van horen zeggen en ontbreekt iedere feitelijke onderbouwing. Wij scheiden feiten van geruchten. Een oriënterend onderzoek kan in enkele uren zijn afgerond, soms is meer onderzoek nodig.

3. Afgewogen onderzoeksopzet
Blijkt de verdenking serieus, dan stellen wij de onderzoeksopzet met een duidelijk actieplan voor. Wij houden rekening met een eventueel strafrechtelijk traject: is het doen van aangifte in dit stadium verplicht of gewenst en wat betekent een separaat strafrechtelijk onderzoek voor het interne onderzoek? Afwachten wat het strafrechtelijk onderzoek oplevert of zelf doorgaan met het eigen onderzoek?

De omvang van het onderzoek wordt precies omschreven: niet te ruim en niet te beperkt. Wij bepalen in overleg met u welke gegevens veiliggesteld moeten worden. Wij zijn op de hoogte van de juridische randvoorwaarden, zoals rond het inzien van e-mail en het doen van cameraobservaties. Onze onderzoeker verzamelt – met u – alle relevante informatie en adviseert welke personen geïnterviewd moeten worden. Onze werkwijze is volstrekt transparant naar de medewerkers van uw organisatie en andere betrokkenen; tegelijk gaan wij uiterst discreet met de verzamelde gegevens om. Wij doen nimmer uitlatingen naar derden, media of andere partijen. Vijverberg heeft een eigen methode ontwikkeld om gesprekken precies en juridisch verantwoord vast te leggen.

4. Gefundeerde rapportage feitenonderzoek
De opdrachtgever ontvangt een digitaal rapport van alle onderliggend materiaal. Daarmee beschikt u over alle relevante gegevens over de mogelijke integriteitsschending. Het feitenonderzoek leidt dus tot een neutraal en objectief onderzoeksresultaat.

5. Separaat advies
Na afronding van het feitenonderzoek kunnen wij de vastgestelde feiten in een separaat advies kwalificeren. Dat is specialistenwerk. Wij toetsen aan de hand van de feiten en de jurisprudentie of een disciplinaire maatregel tot en met ontslag opgelegd zou kunnen worden. U kunt als werkgever zelf bepalen of en zo ja welke maatregel u wenst op te leggen.

Bijstand in bezwaar en (hoger) beroep

Vijverberg staat u zo nodig ook in juridische procedures met gekwalificeerde procesjuristen bij. Zowel bij een bezwaren- of klachtencommissie, bij de rechtbank als in hoger beroep en bij eventuele beslaglegging. De kennis over het onderzoek hoeft dus niet te worden overgedragen aan derden.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Feitenonderzoek naar werksfeer en samenwerking

Feitenonderzoek naar werksfeer en samenwerking

De directeur van een onderwijsinstelling krijgt signalen van medewerkers over een onwenselijke werksfeer en stagnerende samenwerking binnen één van de docententeams. Het vermoeden bestaat dat dit wordt veroorzaakt door vier verschillende docenten. Vijverberg wordt ingeschakeld…
Onderzoek naar verzwegen feiten

Onderzoek naar verzwegen feiten

Rond een nieuw aangestelde ambtenaar ontstaan geruchten dat hij bij een vorige werkgever zou zijn ontslagen. Vijverberg doet onderzoek naar de feiten en stelt vast dat de medewerker niet alleen bij zijn vorige werkgever maar…
Ongewenste betrekking tussen ambtenaar en leverancier?

Ongewenste betrekking tussen ambtenaar en leverancier?

Een hoofd financiën onderhoudt een niet-zakelijke verhouding met een leverancier. Een recherchebureau doet uitgebreid onderzoek en hoort de betrokkenen. Vijverberg voert een second opinion uit en stelt vast dat verklaringen van medewerkers tegenstrijdig zijn. De…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media