Contracteren door de overheid

Binnen de overheid worden veel soorten contracten gesloten. Denk aan ICT-contracten, samenwerkingscontracten, huurcontracten en contracten voor de inhuur van tijdelijk personeel. Daarnaast kunnen er ook onderwerpen zijn waarover twijfel ontstaat of het via het bestuursrecht of via het contractenrecht geregeld kan worden. Als u kiest voor het sluiten van een contract dan zijn sommige contracten eenvoudig van aard, terwijl andere contracten vele pagina’s beslaan en allerlei bijlagen hebben.

Op basis van ‘gezond verstand’ kunt u contracten beoordelen, maar er kunnen ook uiteenlopende juridische vragen rijzen:

 • Tweewegenleer/doorkruisingsleer of contractenrecht?
 • Moet ik aanbesteden?
 • Kan ik (quasi-)inbesteden of een alleenrecht vestigen?
 • Hoe stel ik goede aanbestedingsdocumenten op, zodat ik krijg wat ik wil?
 • Kan ik lopende onderhandelingen afbreken?
 • Wie is contractspartij? Het bestuursorgaan of de rechtspersoon?
 • Wie is bevoegd om het contract te ondertekenen?
 • Is er sprake van mandaat, delegatie of volmacht?
 • Zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing binnen het contractenrecht?
 • Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?
 • Mag ik de aansprakelijkheid uitsluiten?
 • Wat doe ik als de andere partij zijn afspraken niet nakomt?
 • Wat is het verschil tussen opzeggen en ontbinden?
 • Met de andere partij bestaat discussie over de uitleg van een bepaling. Wie heeft er nu gelijk?
 • De andere partij wil zijn schade vergoed hebben. Bestuursrechter of civiele rechter?

Advies en hulp bij uw vragen over het contracteren door de overheid

Voordat u een contract aangaat is het van belang dat u goed geïnformeerd bent over de vraag of het sluiten van een contract de juiste keuze is. Vervolgens is het van belang dat u goed geïnformeerd bent over de inhoud van het contract. Is het contract al gesloten en blijkt dat de andere partij de afspraken niet nakomt zoals u had verwacht dan is het fijn als u met een specialist kunt overleggen over de (on)mogelijkheden om de andere partij tot een oplossing te bewegen. De advocaten en adviseurs van Vijverberg zijn gespecialiseerd in het contracteren door de overheid. Het adviseren over de bijzondere positie van de overheid behoort tot onze expertise. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Nadeelcompensatie: rechtmatig en toch schadeplichtig

Rechtmatig en toch schadeplichtig: dat kan wanneer de overheid in de uitoefening van haar publieke taak schade veroorzaakt die niet voor rekening van de benadeelde…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Cursus aanbesteden

Cursus aanbesteden

De gemeente Zoetermeer wil dat een aantal niet-juridische medewerkers van een bepaalde afdeling hun kennis op het gebied van het aanbestedingsrecht opfrist en deze, zoveel mogelijk toegespitst op de eigen praktijk, verdiept en actualiseert. Ook…
Afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten

Vijverberg adviseert bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten en stelt een mandaatbesluit op

Per 1 april 2013 zijn binnen de provincie Gelderland zeven omgevingsdiensten (ook wel regionale uitvoeringsdiensten genaamd) operationeel. Deze omgevingsdiensten voeren taken uit voor de provincie en de gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en…
Juridisch advies over handelwijze voor aanbestedende dienst

Juridisch advies over handelwijze voor aanbestedende dienst

Opdrachtgever is een aanbestedende dienst die voor meer dan 50% wordt gesubsidieerd door de Staat. De opdrachtgever wil weten of hij altijd en zonder enige beperking als inschrijver en/of als onderaannemer mag inschrijven op aanbestedingsprocedures…

Gerelateerde publicaties

Kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de redelijkheid en billijkheid van algemene inkoopvoorwaarden (van de VNG) vervangen?

Aanbestedingsrecht en contractenrecht
Een gemeente schrijft in haar algemene voorwaarden dat als een opdrachtnemer een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, de gemeente het recht heeft de…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media