Ambtenarenrecht

Een belangrijke verandering voor het ambtenarenrecht is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet geldt voor iedereen die bij een overheidswerkgever werkt. Een aantal groepen is uitgezonderd: politiepersoneel, rechters, militairen en burgers die werkzaam zijn bij het Ministerie van Defensie en politieke ambtsdragers. Voor hen blijft de publiekrechtelijke rechtspositie behouden.

Kenmerken ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht, wordt gekenmerkt door de eenzijdige aanstelling. Dit is anders dan in het arbeidsrecht waar de samenwerking tussen werkgever en werknemer gebaseerd is op een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Procedures in ambtenarenzaken worden gevoerd volgens het bestuursprocesrecht, grotendeels neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Basis voor de rechtspositie van ambtenaren is de Ambtenarenwet. Daarin staat dat overheden zelf arbeidsvoorwaarden moeten vaststellen voor hun ambtenaren. Nederland is verdeeld in verschillende sectoren die allemaal hun eigen rechtspositie kennen.

Vraagstukken die in het ambtenarenrecht spelen:

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Doel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is het wegnemen van verschillen tussen de rechtspositie van ambtenaren enerzijds en werknemers met een arbeidsovereenkomst anderzijds. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft grote gevolgen voor overheidsorganisaties en ambtenaren. Vijverberg kan helpen met de transitie. Zie hiervoor ons implementatiepakket Wnra. Tot de invoering van de wet blijft voor alle ambtenaren bij overheidsinstellingen de huidige Ambtenarenwet gelden en ook het bestuursprocesrecht.

Advies en hulp ambtenarenrecht

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is de superspecialist in Nederland in het ambtenarenrecht. Of het nu gaat om aanstellen, belonen, functioneren, beoordelen, ziekte, integriteit, ontslag, sociale zekerheid of medezeggenschap: op al die onderwerpen heeft Vijverberg een specialist om u per direct te adviseren en te helpen. Oplossingsgericht in goed overleg, maar ook krachtig met kennis van zaken in procedures bij de bestuursrechter tot in hoogste instantie. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Salaris en verlof (online cursus)

Wat valt er onder het begrip loon? Is dat alleen het bruto maandsalaris of ook een wisselende overwerkvergoeding? En heeft een werknemer recht op loon…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Onderzoek en advies toepassing rechtspositieregelingen gemeenschappelijke regeling

Onderzoek en advies toepassing rechtspositieregelingen gemeenschappelijke regeling (SW-bedrijf)

De werknemersvertegenwoordiging bij een gemeenschappelijke regeling (SW-bedrijf) betwijfelt of het de financiële rechtspositieregelingen wel juist toepast en stelt dit ter discussie. De bestuurder van het bedrijf belooft een onderzoek uit te laten voeren. Vijverberg wordt…
Vervanging tijdens zwangerschap bij ministerie

Vervanging tijdens zwangerschap bij ministerie

Een ministerie is in verband met de vervanging tijdens een zwangerschap op zoek naar een rechtspositieadviseur. Vijverberg levert op korte termijn een specialist ambtenarenrecht. De jurist heeft als belangrijkste taken het voeren van verweer in…
Coördinator arbeidsvoorwaarden

Coördinator arbeidsvoorwaarden

De coördinator arbeidsvoorwaarden van een grote politieregio vertrekt en de organisatie kan niet snel een vervanger vinden. Om die reden wil de organisatie deze functie tijdelijk op interim basis laten vervullen. De in te zetten…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media