Handhaving omgevingsrecht

Handhaving vormt een belangrijk sluitstuk van het in het omgevingsrecht neergelegde instrumentarium. Het gaat bij handhaving om het met sancties optreden tegen overtredingen, zoals het handelen in strijd met bepalingen van het bestemmingsplan. Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met verzoeken om handhaving. Ook krijgt het handhavingsbeleid een steeds grotere rol in de praktijk.

Wabo regelt handhaving omgevingsregelgeving

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de handhaving van de omgevingsregelgeving. Deze handhavingsregeling geldt in een aantal gevallen ook voor andere wetten, waaronder de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Waterwet. Handhaving is elke actie die erop gericht is om de naleving van regels te bevorderen en te bewerkstelligen. Handhaving is meer dan het uitoefenen van toezicht op de naleving en het zo nodig opleggen van sancties. Beleidsvorming, communicatie en samenwerking maken een belangrijk onderdeel uit van handhaving.

De belangrijkste bestuursrechtelijke bevoegdheden om de naleving van omgevingsrechtelijke voorschriften af te dwingen en om adequaat op te treden tegen overtredingen zijn het toepassen van bestuursdwang, het opleggen van een last onder dwangsom en het intrekken van een omgevingsvergunning. Het doel is herstel van de legale situatie.

Beginselplicht tot handhaving omgevingsrecht

Indien u een overtreding van wet- en regelgeving constateert of een verzoek tot handhaving krijgt van een burger, dan dient u (in beginsel) tot handhaving over te gaan. Afzien van handhaving kan slechts in uitzonderlijke gevallen. Het algemeen belang is nu eenmaal gediend bij handhaving van de geldende wet en regels.

De bijzondere omstandigheden waaronder u als bestuursorgaan niet tot handhaving over hoeft te gaan, kunnen zich voordoen indien er concreet zicht op legalisering bestaat en indien handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Concreet zicht op legalisatie?

Concreet zicht op legalisatie kan voor het bestuursorgaan dus een grond vormen om af te zien van handhavend optreden. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Zo is er pas sprake van concreet zicht op legalisatie als een toereikende aanvraag is ingediend én het college de verlening van de vergunning niet onaannemelijk acht.

Handhaving onder de Omgevingswet

De Omgevingswet verandert weinig aan de manier waarop toezicht en handhaving moeten worden uitgevoerd. Mogelijk wordt het eenvoudiger om toezicht te houden en te handhaven, doordat de milieunormen onder de Omgevingswet naar verwachting concreter worden geformuleerd.

Vragen over handhaving omgevingsrecht?

Heeft u te maken met een complex verzoek tot handhaving? Twijfelt u of er sprake van concreet zicht op legalisatie? Hoe stelt u goed handhavingsbeleid op en is het nodig om ter voorbereiding op de Omgevingswet uw handhavingsstrategie eens te bezien? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van handhavingsbesluiten of bijstand nodig in een (juridische) procedure bij de bezwaaradviescommissie of bij de bestuursrechter? Wij staan u graag bij en voorzien u graag van advies.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Van omgevingsvergunning tot misbruik van recht

Procesvertegenwoordiging gemeente Texel: van omgevingsvergunning tot misbruik van recht

Vanwege capaciteitsgebrek vertegenwoordigt Vijverberg Advocaten & Adviseurs het college van Texel in zeven procedures op het gebied van het omgevingsrecht, de Wet hergebruik overheidsinformatie, Wet bescherming persoonsgegevens en misbruik van recht en de havenverordening (verzoek…
In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

In-company cursus actualiteiten Awb/omgevingsrecht

Een omgevingsdienst wil voor medewerkers van de Afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving de cursus Actualiteiten Awb laten verzorgen. De cursus heeft als doelstelling de cursisten op de hoogte te brengen van de…
Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Senior jurist bezwaar en beroep omgevingsrecht

Een grote gemeente in de provincie Noord-Holland zoekt extra capaciteit om achterstanden in de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bij de afdeling Omgevingsrecht weg te werken. Vijverberg levert twee juristen die aansluiten bij dit team…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media